Back to Posts

Werknemer verbondenheid

Navorsing het bewys dat ‘n hoë vlak van werknemer verbondenheid ʼn direkte positiewe impak op die wins en produktiwiteit van ‘n organi­sasie het.

Verbondenheid kan vanuit die volgende drie perspektiewe beskou word:

 1. Wat die organisasie doen;
 2. Wat die lynbestuurders doen, en
 3. Wat die individue doen en hoe hulle voel
Nege manier om werknemer verbondenheid te verhoog:
Meet verbondenheid

Word vlakke van verbondenheid jaarliks gemeet?

Deur ʼn wye verskeidenheid van faktore te meet op al drie die verskillende vlakke, word ʼn breër prentjie geskets om sodoende geleenthede vir werknemerverbondenheid te kan identifiseer.

Ontwerp en ontwikkel positiewe beleide

Vorm ʼn fokusgroep wat uit sleutelpersoneellede uit elke afdeling bestaan en hersien die beleide in die volgende talentbestuur areas:

 • Prestasiebestuur
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Voordele, insentiewe, vergoeding en bonusse
 • Gelyke geleenthede
 • Werwing en keuring
 • Induksie
 • Kommunikasie
Toon die verband tussen die organisasie en elke werknemer

Werknemerverbondenheid kan verhoog word deur werknemers te help om die verband te sien tussen wat hulle elke dag doen en wat die organisasiedoelwitte is.

Kapitaliseer sterkpunte

Om op werknemers se sterkpunte te kapitaliseer is voordelig vir beide die individu en die organisasie.  Tot watter mate word daar op sterkpunte gekapitaliseer binne die organisasie? Die volgende vrae kan as riglyne dien.

 • Plaas die prestasiebestuursproses ʼn klem op werknemers se sterkpunte? Of word daar meestal op ontwikkelingsareas gefokus?
 • Is werknemers bewus van hul individuele sterkpunte?

Bestuurders behoort saam met hul werknemers hul sterkpunte te ondersoek om dit sodoende met gepaste projekte of take te kan belyn.

Leer en ontwikkel werknemers

Om voortdurend te leer, groei en vaardighede te ontwikkel binne organisasie-verband, beïnvloed werknemers se vlak van verbondenheid (asook effektiwiteit) tot ʼn groot mate. Indien organisasies aanhou investeer in werknemers word daar ʼn duidelike boodskap gestuur dat werknemers gewaardeer word en belangrik is vir die organisasie.  Werknemers en bestuurders kan aangemoedig word om kreatief na te dink oor koste-effektiewe leer- en ontwikkelingsgeleenthede.  Opleidings­kursusse is slegs een van vele opsies.

Deel probleme

Besigheidsprobleme of krisisse moet as ʼn span hanteer word. Die waarde wat deur gesamentlike besluitneming gekry word, lê veral in die uitruil van alternatiewe, gedeelde verantwoordelikheid en spanverbintenis.

“Brainstorm” sessies kan gebruik word om die hele span te betrek by moeilike besluite waar voorstelle gemaak word, alternatiewe opgeweeg word en die span as geheel die mees geskikte alternatief kies en take dienooreenkomstig verdeel kan word.

Terugvoering en erkenning

Navorsing het bewys dat die erkenning van werknemers se goeie prestasie en moeite ʼn wesenlike invloed op hul vlak van verbondenheid het. Werknemers wat gewaardeerd voel en wie se moeite raakgesien word, ervaar ʼn hoër vlak van verbondenheid en lojaliteit teenoor hul organisasie. Oorweeg die volgende opsies om die impak van terugvoer op verbondenheidsvlakke te verhoog:

 • Stuur enige positiewe terugvoer van kliënte, produsente of aandeelhouers aan al die betrokke personeel.
 • Kommunikeer enige suksesse of prestasies aan al die werknemers binne die organisasie – nie net verkope of finansiële prestasie nie, maar ook prosesverbetering of implementering, nuwe aanstellings of inisiatiewe.
 • Lei bestuurders op om effektiewe terugvoer te voorsien aan hul ondergeskiktes deur hulle op te bou, aan te moedig en waardevolle terugvoer te gee.
 • Gee erkenning aan personeel wat die waardes van die organisasie uitbeeld en maak van hul gedrag ʼn voorbeeld vir die res van die werknemers.
Leer by werknemers wat die organisasie verlaat
 • Word daar uitree-onderhoude gevoer met werknemers wat bedank?
 • Tot watter mate word inligting bekom van werknemers wat bedank om die organisasie verder te ontwikkel?

Inligting wat bekom word uit uittree-onderhoude is geweldig waardevol om te voorkom dat toekoms­tige werknemers die organisasie vir dieselfde redes verlaat.  Dit verbeter ook die organisasie se algehele werksomgewing, prosesse, bestuurstyle, werksplek etiek en werknemer moraal.

Werknemer verbondenheid en werknemer welstand (employee wellness)

Werknemers se gesondheidstoestand hou ʼn groot koste-implikasie vir besighede in. Werknemers word beskou as ʼn organisasie se grootste bate en dus het hul gesondheid ʼn direkte invloed op die werksplek. Gesondheidskwessies kan wissel van hartsiektes, stresverwante siektes tot verkoue, griep en hoofpyn. Werknemers wat nie ʼn gesonde leefstyl handhaaf nie, toon beduidende laer vlakke van produktiwiteit en konsentrasievlakke en hoër afwesigheidsyfers as diegene wie se gesondheid goed is. Die voordele verbonde aan werknemer welstand oorskry die koste daaraan verbonde by verre. ʼn Organisasie wat werknemer welstand bevorder en deel maak van hul beleid het ʼn positiewe invloed op werknemers se produktiwiteit, moraal en veral hul vlak van verbondenheid tot die organisasie. Om in welstand inisiatiewe te belê word ʼn strategiese belegging vir ʼn organisasie se huidige en toekomstige produktiewe arbeid.

Verskeie koste-effektiewe voorstelle kan pasgemaak word vir ʼn spesifieke organisasie. Hier volg ʼn paar voorbeelde van welstand inisiatiewe:

 • Neem in spanverband per afdeling deel aan gemeenskap wedlope (o.a. “parkruns”, Boland Correctional Services wedloop te Paarl, Impi challenge)
 • Skep ʼn aansteekbord waar werknemers interessante welstandfeite kan opplak om mekaar aan te moedig
 • Kry gasprekers om oor verskeie welstand onderwerpe te kom gesels
 • Stel ʼn lys van gesonde kossoorte saam en versprei dit onder die personeel
 • Eet een keer per maand saam middagete waar elke werknemer slegs gesonde kossoorte mag bring
 • Leer die werknemers om streshantering tegnieke te beoefen

Share this post

Back to Posts